Espais pensats per aprendre

No només els espais han de ser multifuncionals, sinó també els materials. Així doncs, es poden aprofitar part de les parets que habitualment no tenen cap us específic i a través del material donar-los un altre us.

Aules diàfanes amb taules per petits grups, per facilitar el treball per projectes. Amb separadors mòbils que són d’ús comú i que permeten canviar la distribució o la distribució de les taules.

S’adoptaran solucions i elements que facilitin dobles funcions, així doncs, aquí tenim un clar exemple d’això. Tenim una malla metàl·lica que fa de barana i de cartellera alhora.

La il·luminació és absolutament clau. Està més que demostrat que la llum incideix en com ens sentim, i per tant si això ho extrapolem a una aula, és obvi que l’aula la “viurem” diferent si tenim una bona o mala il·luminació i això es traduirà a l’aprenentatge.

Sempre que es pugui s’ha de donar més permeabilitat a les aules i fer que aquestes surtin cap enfora i que l’exterior entri cap dins. Ens pot ajudar en aquesta tasca recursos com portes corredores o similars ja que desdibuixen els límits dins-fora.

En aquest mateix sentit, si l’exterior ha d’entrar cap a dins, ens pot ajudar el fet de incorporar “verd” (plantes) dins a les aules. I mes en casos d’escoles de ciutat. Les plantes transmeten serenor i fan que l’aula sigui més càlida alhora que la relació dels nens amb les plantes es molt positiva, ja que són ells els que se’n faran càrrec.

Espais amplis però amb mitges parets que separen activitats i permeten la polivalència de l’espai, facilitant sinergies entre alumnes i creant diferents zones de treball en un mateix espai.

Implementació de materials naturals com la fusta o el suro que ajuden a sentir l’espai més pròxim i càlid. A la vegada que la fusta es més atemporal i això afavorirà a que estèticament aguanti molt bé en el pas del temps.

Espais en semicercles que fan que l’espai flueixi més i no doni la sensació de tant estàtica. Alhora que dona a l’espai noves dimensions d’aproximació i de treball tant en grup com individualment.

Espais dintre espais, per aconseguir un efecte “coocoon” que afavoreix la concentració i la introspecció que en moments determinats serà necessària per afavorir un treball individual o en grups molt petits.

Espais dintre espais, per treballar en petits grups i permetre el treball de concentració en paral·lel al treball d’experimentació que requereix moviment.